PIC16F877A ile 16 Buton, 16 Led

Daha önceden hazırladığım test kodlarını paylaşıyorum.

18F877A ile yapılan bu çalışmada 16 giriş ve 16 çıkış kullanılmıştır. Her buton ilgili ledini diğer butonlardan bağımsız şekilde yakıp/söndürebilmektedir.

Kodların içerisinde elimden geldiğince açıklama yapmaya çalıştım. Timer0 ile yaptığım kesme ile çıkışlar saniyede 1000 kez tazelenmektedir. Butonlar da ana döngü içerisinden okunmaktadır.

Doğal olarak farklı şekillerde yapmak mümkündür.
 

/*
* File:  main.c
* Author: mbmb
*
* Created on 11 Temmuz 2015 Cumartesi, 20:15
* 16 giriş ve 16 çıkış ile ayrı ayrı kontrol
* her giriş ve her çıkış bağımsız olarak çalışmaktadır.
*
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>

// PIC16F877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements

#include <xc.h>

// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.

// CONFIG
#pragma config FOSC = HS    // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF    // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON    // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = ON    // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF    // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF    // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF    // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = ON     // Flash Program Memory Code Protection bit (All program memory code-protected)

#define _XTAL_FREQ       4000000L //4MHz harici kristal

#define BASILI_BUTON_MAX    16
uint8_t basiliButon[BASILI_BUTON_MAX] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
uint8_t basiliButonSon[BASILI_BUTON_MAX] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

//Butonlar ve ledlerin portları
#define LED0        PORTCbits.RC0
#define LED1        PORTCbits.RC1
#define LED2        PORTCbits.RC2
#define LED3        PORTCbits.RC3
#define LED4        PORTCbits.RC4
#define LED5        PORTCbits.RC5
#define LED6        PORTCbits.RC6
#define LED7        PORTCbits.RC7
#define LED8        PORTAbits.RA0
#define LED9        PORTAbits.RA1
#define LED10        PORTAbits.RA2
#define LED11        PORTAbits.RA3
#define LED12        PORTAbits.RA4
#define LED13        PORTAbits.RA5
#define LED14        PORTEbits.RE0
#define LED15        PORTEbits.RE1

#define BUTON0       PORTBbits.RB0
#define BUTON1       PORTBbits.RB1
#define BUTON2       PORTBbits.RB2
#define BUTON3       PORTBbits.RB3
#define BUTON4       PORTBbits.RB4
#define BUTON5       PORTBbits.RB5
#define BUTON6       PORTBbits.RB6
#define BUTON7       PORTBbits.RB7
#define BUTON8       PORTDbits.RD0
#define BUTON9       PORTDbits.RD1
#define BUTON10       PORTDbits.RD2
#define BUTON11       PORTDbits.RD3
#define BUTON12       PORTDbits.RD4
#define BUTON13       PORTDbits.RD5
#define BUTON14       PORTDbits.RD6
#define BUTON15       PORTDbits.RD7

int8_t val;
int8_t val2;
int8_t buttonState;
int8_t lightMode = 0; 

/*
* Mcu başlangıç ayarları
*/
static void mcuInit(void)
{
  PORTA = 0x00;
  TRISA = 0x00;

  PORTB = 0x00;
  TRISB = 0xFF;

  PORTC = 0x00;
  TRISC = 0x00;

  PORTD = 0x00;
  TRISD = 0xFF;

  PORTE = 0x00;
  TRISE = 0x00;

  ADCON1bits.PCFG = 0b0110;
  CMCONbits.CM = 0b111;

}

/*
* Timer0 için ön hazırlık.
* http://eng-serve.com/pic/pic_timer.html
* Bu sitede oluşturulan kodlar ile küçük düzenlemeler yapılmaktadır...
*/
void timerInit(void)
{
  //Timer0 Registers Prescaler= 4 - TMR0 Preset = 6 - Freq = 1000.00 Hz - Period = 0.001000 seconds
  OPTION_REGbits.T0CS = 0; // bit 5 TMR0 Clock Source Select bit...0 = Internal Clock (CLKO) 1 = Transition on T0CKI pin
  OPTION_REGbits.T0SE = 0; // bit 4 TMR0 Source Edge Select bit 0 = low/high 1 = high/low
  OPTION_REGbits.PSA = 0; // bit 3 Prescaler Assignment bit...0 = Prescaler is assigned to the Timer0
  OPTION_REGbits.PS2 = 0; // bits 2-0 PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits
  OPTION_REGbits.PS1 = 0;
  OPTION_REGbits.PS0 = 1;
  TMR0 = 6; // preset for timer register

  // Interrupt Registers
  INTCON = 0; // clear the interrpt control register
  INTCONbits.TMR0IE = 1; // bit5 TMR0 Overflow Interrupt Enable bit...1 = Enables the TMR0 interrupt
  INTCONbits.TMR0IF = 0; // bit2 clear timer 0 interrupt flag
  INTCONbits.GIE = 1; // bit7 global interrupt enable
}

/*
* Çıkış olarak tanımlanan portlara gereken değerler veriliyor...
*/
void ledYak(void)
{
  LED0 = basiliButon[0];
  LED1 = basiliButon[1];
  LED2 = basiliButon[2];
  LED3 = basiliButon[3];
  LED4 = basiliButon[4];
  LED5 = basiliButon[5];
  LED6 = basiliButon[6];
  LED7 = basiliButon[7];

  LED8 = basiliButon[8];
  LED9 = basiliButon[9];
  LED10 = basiliButon[10];
  LED11 = basiliButon[11];
  LED12 = basiliButon[12];
  LED13 = basiliButon[13];
  LED14 = basiliButon[14];
  LED15 = basiliButon[15];
}

/*
* Basılan buton var mı?
*/
void butonOku(uint8_t sonButon)
{
  lightMode  = basiliButon[sonButon];
  buttonState = basiliButonSon[sonButon];

  switch (sonButon)
  {
  case 0:
    val = BUTON0;
    break;
  case 1:
    val = BUTON1;
    break;
  case 2:
    val = BUTON2;
    break;
  case 3:
    val = BUTON3;
    break;
  case 4:
    val = BUTON4;
    break;
  case 5:
    val = BUTON5;
    break;
  case 6:
    val = BUTON6;
    break;
  case 7:
    val = BUTON7;
    break;
  case 8:
    val = BUTON8;
    break;
  case 9:
    val = BUTON9;
    break;
  case 10:
    val = BUTON10;
    break;
  case 11:
    val = BUTON11;
    break;
  case 12:
    val = BUTON12;
    break;
  case 13:
    val = BUTON13;
    break;
  case 14:
    val = BUTON14;
    break;
  case 15:
    val = BUTON15;
    break;
  }

  __delay_ms(10); 

  switch (sonButon)
  {
  case 0:
    val2 = BUTON0;
    break;
  case 1:
    val2 = BUTON1;
    break;
  case 2:
    val2 = BUTON2;
    break;
  case 3:
    val2 = BUTON3;
    break;
  case 4:
    val2 = BUTON4;
    break;
  case 5:
    val2 = BUTON5;
    break;
  case 6:
    val2 = BUTON6;
    break;
  case 7:
    val2 = BUTON7;
    break;
  case 8:
    val2 = BUTON8;
    break;
  case 9:
    val2 = BUTON9;
    break;
  case 10:
    val2 = BUTON10;
    break;
  case 11:
    val2 = BUTON11;
    break;
  case 12:
    val2 = BUTON12;
    break;
  case 13:
    val2 = BUTON13;
    break;
  case 14:
    val2 = BUTON14;
    break;
  case 15:
    val2 = BUTON15;
    break;
  }

  if (val == val2)
  {
    if (val != buttonState)
    {
      if (val == 0)
      {
        if (lightMode == 0)
        {
          lightMode = 1;
        }
        else
        {
          lightMode = 0;
        }
      }
    }
    buttonState = val;
    basiliButon[sonButon] = lightMode;
    basiliButonSon[sonButon] = buttonState;
  }
}

/*
* Interrupt Handler
* Timer0 kesme oluşturduğunca çalışacak kodlar..
*/
void interrupt ISR(void)
{
  // Timer0 Interrupt - Freq = 1000.00 Hz - Period = 0.001000 seconds
  if (INTCONbits.TMR0IF == 1) // timer 0 interrupt flag
  {
    ledYak();

    INTCONbits.TMR0IF = 0; // clear the flag
    INTCONbits.TMR0IE = 1; // reenable the interrupt
    TMR0 = 6; // reset the timer preset count
  }

}

/*
* Ana Fonksiyon...
*/
void main(void)
{
  mcuInit();
  timerInit();

  while (1)
  {
    butonOku(0);
    butonOku(1);
    butonOku(2);
    butonOku(3);
    butonOku(4);
    butonOku(5);
    butonOku(6);
    butonOku(7);

    butonOku(8);
    butonOku(9);
    butonOku(10);
    butonOku(11);
    butonOku(12);
    butonOku(13);
    butonOku(14);
    butonOku(15);
  }
}